O nás

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie

V našej ambulancii poskytujeme služby v oblasti klinickej a dopravnej psychológie viac ako 20 rokov. Za ten čas sme nazbierali cenné skúsenosti a neustále pracujeme na ďalšom vzdelávaní a skvalitňovaní služieb pre našich klientov.

Naša práca stojí na pevných hodnotách

Profesionalita

Naše zariadenie je vybavené kvalitnými psychodiagnostickými metódami, modernou prístrojovou technikou, máme dlhoročné skúsenosti, know how, chuť ďalej sa vzdelávať a pracovať.

Kompetencia

Licencie:

Atestačná skúška v špecializovanom odbore klinická psychológia

Certifikovaná pracovná činnosť dopravná psychológia

Dlhodobý terapeutický výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii

Dôvernosť

Základným princípom našej práce je dôvernosť, ochrana súkromia a záujmov klienta.

25

Rokovuž poskytujeme

psychologické služby ako klinická psychodiagnostika, poradenstvo, psychoterapia, posudzovanie psychickej spôsobilosti pre žiadateľov a držiteľov zbraní, posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov osobných alebo nákladných vozidiel,  pracovníkov SBS a mnohé ďalšie.

PhDr. Adriana Wzošová CSc.

Klinický a dopravný psychológ
Štúdium psychológie som ukončila s Cenou rektora Univerzity Komenského na Katedre psychológie Filozofickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave v roku 1990. Už počas štúdia som mala tú česť výskumne pracovať s osobnosťami slovenskej psychológie ako profesor prof. PhDr. Gejza Dobrotka, CSc. či prof. PhDr. Anton Heretik, CSc. a publikovať výsledky našich výskumov v renomovaných odborných časopisoch. Práve títo psychológovia výrazne ovplyvnili ďalšie moje odborné smerovanie. Po ukončení denného štúdia som privítala ponuku ostať na tejto katedre ako interný vedecký ašpirant a pod vedením pani doc. PhDr. Eriky Habiňákovej, CSc. som sa venovala problematike diagnostikovania porúch vývinu u detí do troch rokov. Internú vedeckú ašpirantúru som ukončila obhajobou kandidátskej práce v roku 1994. V tom istom roku som sa už s rodinou vrátila do svojho rodného mesta Poprad a začala pracovať ako klinický psychológ na ambulancii v Levoči a neskôr v Poprade kde pôsobím dodnes. V začiatkoch mojej psychologickej praxe som absolvovala výcvik v aplikácii relačných techník a hypnózy a v roku 1999 som ukončila štvorročný terapeutický výcvik v kognitívne behaviorálnej terapii na inštitúte KBT v Liptovskom Mikuláši. V roku rok som po dvojročnom štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite ziskala oprávnenie v certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia. V súčasnosti sa okrem bežnej praxe v ambulancii pripravujem na prácu hipoterapeuta a po získaní certifikátu zo Slovenskej hipoterapeutickej spoločnosti mám v pláne na jar, najneskôr v lete 2020 otvoriť malé hipoterapeutické centrum pre postihnuté deti.